Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Tr:  

Match 201 til 250 fra 1,826

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37» Nste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Johansen, M.S. (I1295)
 
202 *Student (Metropolitanskolen) 1911, cand.jur. 1917, amtsfuldmægtig i Viborg 1917, sekretær i Indenrigsministeriet 1919, kontorchef i Direktoratet for Statens Sindsygehospitaler 1933, i Direktoratet for Statens Hospitalsvæsen for Sindslidende 1960, afsked 1961. Sekretær i Invalideforsikringsretten 1927-31, sekretær i Sundhedsstyrelsen 1931-33, formand for Voldgiftsretten i lærlingeforhold på Frederiksberg 1927-32, R1. Ammitzbøll, Hans Rasmus (I99)
 
203 *Student 1875, cand. jur. 1881, fuldmægtig hos overretsprokurator I. L. Simonsen 1882, overretssagfører 1884. Praktiserede i København til sin død Herforth, Christian Hjelm (I1512)
 
204 *Student 1901 fra Gammelholms skole, tog medicinsk eksamen 1908 og uddannede sig derefter målbevidst og flersidigt til obstetriker og gynækolog på forskellige hospitalsafdelinger i Kbh. samt supplerede sin uddannelse ved gentagne studierejser til Østrig og Tyskland.
Han var tidligt interesseret i svangerskabets fysiologi, studerede de første år efter eksamen på landbohøjskolens dyrefysiologiske laboratorium hos V. Henriques og disputerede 1912 med et arbejde om kvælstofomsætningen under svangerskabet. 1919 blev han efter konkurrence sin mangeårige lærer Leopold Meyers efterfølger som professor ved universitetet i obstetrik, gynækologi og spæde børns sygdomme samt overaccouchør ved fødeafdeling A og overlæge ved rigshospitalets gynækologiske afdeling.
I denne mangesidige og. opslidende stilling som overlæge ved to afdelinger, poliklinikchef og universitetslærer for de vordende praktiserende læger nedlagde G. et stort personligt arbejde for at videreføre de bedste traditioner i dansk obstetrik, og han føjede hertil som sin egen vægtige indsats fremhævelsen af svangreforsorgens betydning og oprettelsen 1921 af rigshospitalets poliklinik for svangre og svangerskabssygdomme.
I årene 1923-32 udgav G. ialt syv bind Arbejder fra Fødeafdeling A og Gynækologisk Afdeling; heri findes foruden elevernes hans egne litterære arbejder fra disse år hvoraf flere betydelige, såsom behandling af syfilis i svangerskab, hjertesygdomme under svangerskab o.a. G.s store sociale og videnskabelige interesse førte ham tidligt ind i kampen mod kræften og han havde tillidsposter først i Radiumfondet og siden i Landsforeningen til kræftens bekæmpelse.
Desuden lagdes i årenes løb, mange andre sociale, faglige og kollegiale tillidshverv på hans skuldre, hverv som han aldrig tog sig let. 1934 måtte han på grund af sygdom og overanstrengelse trække sig tilbage fra sine embeder, men ledede en tid en nyoprettet gynækologisk poliklinik på Kbh.s kommunehospital.
Endvidere ledede han stærkt besøgte kurser for studenter og yngre læger over anvendelsen af litterære hjælpemidler ved udarbejdelsen af videnskabelige arbejder.
Han dyrkede tillige selv medicinhistoriske studier (Et bidrag til Fysiologisk Instituts historie, (Bibl. for læger 1951), Den farmakologiske undervisnings historie, 1952).
Udnævnelser: R. 1922. DM. 1928. 
Gammeltoft, Svend Aage (I1024)
 
205 *Student 1926 og optaget på Kunstakademiets Arkitektskole september 1927. 1932 var Preben Hansen på et ophold på Sachsische Hochbauschule i Zittau, og året efter vandt han Akademiets lille guldmedalje (for et Koncerthus). 1943 vandt Hansen den store guldmedalje (for en Cirkusbygning).

Han modtog K.A. Larssens og Hustru L.M. Larssens født Thodbergs Legat 1931 og 1934 og Zacharias Jacobsens Legat 1935 og 1942 samt Akademiets store rejselegat 1943-44. Hansen anvendte disse midler på rejser, som 1931 gik til Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien, 1933 Sydamerika og 1935 Nordamerika. Han vandt 1934 C.F. Hansens Opmuntringspræmie for rejseskitser fra Sydamerika. Han var senere i sit liv på yderligere rejser. Han var en meget dygtig tegner og fortsatte med at tegne og illustrere livet igennem.

Preben Hansen var medarbejder hos Frits Schlegel og Edvard Thomsen 1929-36 samt hos Vilhelm Lauritzen og etablerede selvstæn­dig virksomhed 1937.

Samme år var Preben Hansen pressesekretær for Akademisk Arkitektforening. Han blev lærer ved Kunstakademiets Arkitektskole 1941, medlem af Akademiraadet 1953, var professor i bygningskunst ved Akademiet fra 1955 til 1958, hvor han blev udnævnt til kongelig bygningsinspektør. 1978 gik han på pension.

Preben Hansen markerede sig med en lang række store industribygninger, som gav ham et navn som kompromisløs modernist. Siden fik Hansen i kraft af sit embede som kgl. bygningsinspektør en lang række opgaver i efterkrigstiden, hvor opbygningen af velfærdsstaten fordrede nye gymnasier, universiteter og forskningsinstitutioner. 
Hansen, Preben (I3707)
 
206 *Student 1932, Frederiksberg Gymnasium, civilingeniør 1937. Ansat hos Christiani & Nielsen 1938-39, Grün & Bilfinger m.fl. 1939, entreprenørfirmaet Einar Kornerup, Kbh. fra sept 1939, senere medindehaver af firmaet.
Medlem af bestyrelsen for Rationaliseringsaktieselskabet "Erke", og af bestyrelsen for det sociale filantropiske boligselskab "Hjem". 
Kornerup, Povl (I1531)
 
207 *Student 1936 Skt. Jørgens Gymnasium, elev skoleskibet Danmark jun.-nov. 1936, i lære hos A.P.Møller 1937-39, Højere Handelseksamen 1940, speditør hos Nøltingk & Cordes 1940, Albert Jensen A/S 1940-41, Hugo Stinnes 1941-44, KOKS A/S, Prima Kulimport, kontorchef hos hos C.K.Hansen, 1946-68, prokurist hos Dansk Afrikansk Compagni 1968-82, Arne Wittrup 1983, Paradiso RKH 1983-87. Steen, Knud (I136)
 
208 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, I.E.T. (I124)
 
209 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kornerup, H.H. (I1539)
 
210 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, N.L. (I3067)
 
211 *Student fra Birkerød Kostskole 1897, cand.phil. 1898, medarbejder ved "Vort Land" og "Berlingske Tidende" 1898-1901 og korrespondent i USA for samme 1904-10. Aftjent værnepligt ved Søværnet 1899-1901, herunder på togt med "Ingolf" til Vestindien 1900-1901. Ansat i "Nye Danske" 1899-1902, studieophold i Paris 1902-04 (l'Union), 1904-1906-1910 i New York og San Fransisco. Fuldmægtig i Nye Danske 1910-15. Egen Assurandørforretning fra 1915.
Medlem af direktionen for Handels- og Kontoristforeningen i København siden 1926. R af D 21 okt. 1941. 
Bramsen, Axel Ludvig (I3064)
 
212 *Student fra Borgerdydskolen i København 1832, cand. jur. 21-10-1837, overretsprokurator 1849. Har udgivet et par brevformularbøger samt 'Rentekammer-Resolutioner og Lovbestemmelser vedr. det stemplede Papir'
 
Schack, Carl August Restorff (I1180)
 
213 *Student fra Efterslægtselskabets Gymnasium 1926, cand. poly. 1933, Comburtion Engineering, Derby, England 1933. Aftjent værnepligt ved feltartilleriet. Ansat i I Krüger A/S 1934-39, i Adrema 1939-44, medindehaver af Rudolf Rasmussens Snedkerier siden 1944. Rasmussen, Erik Rudolf (I3727)
 
214 *Student fra Gammelholms skole 1902, cand.jur 1908, assistent i justitsministeriet 1909-15, kst. assessor i kriminal- og politiretten 1915-18, assessor 1918-19, statsadvokat for København 1919-32, dommer i østre landsret 1932-38, formand for landsrettens 1. afd. og det københavnske nævningeting 1937, dommer i højesteret 1938-54. Herudover adskillige formandsposter og tillidshverv. S af D. DM. Gammeltoft, Poul Henrik (I3051)
 
215 *Student fra Gl. Hellerup 1923. Værnepligtig 1928-29 i flyvevåbenet, som dengang hørte under marinen, civilingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt 1931, Fyr- og Vagervæsenets tekniske tjeneste 1931-35, A/S Titan 1935-38, Ford Motor Company A/S 1938-39, NOBI A/S (Nordisk Blikvare Industri) 1939-46, Maskinfabrikken Meteor ved Brdr. Marcussen 1946-49, egen rådgivende ingeniørvirksomhed samt ved Forenede Danske Motorejere 1949-53, til sidst Fyrdirektoratets Tekniske tjeneste under forsvarsministeriet 1953-73, hvor han bl.a. havde tilsyn med fyrtårne og radarstationer i hele riget og derfor f.eks. var i Grønland i flere omgange.
Tegnede som free-lance bilkarosserier for J.C. Bentzens karosserifabrik i København samt for Erik Sommer i Nærum i 1947-48, hvor hans model S1 var på den internationale Automobiludstilling i Forum i København, 1950. Redaktør af to-bindsværket "Automobilets Haandbog" 2. udgave 1950 sammen med O. Ahlmann-Ohlsen.
 
Birkmand, Svend (I2775)
 
216 *Student fra Holte Gymnasium 1965, cand.jur. 1972, advokat 1975, møderet for landsret 1977.
Ansat i de Danske Sukkerfabrikker 1977, direktionssekretær 1980, underdirektør 1983, formand for direktionen i A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni 1983-85, ansat i Superfos 1986, underdirektør 1987, underdirektør i Topdanmark A/S 1987-90, ansat i advokatfirmaet O Bondo Svane 1991-97, generalagent for Assicurazioni Generali SpA Triest 1992-2001, direktør i GI-Assurance Aps Aps, egen advokatvirksomhed fra 1997.
Formand for bestyrelsen for Stig Ravn A/S 1992-2000, næstformand for bestyrelsen for A/S Det Kjøbenhavnske Garantiforsikringsselskab 1984-86, medl. af bestyrelsen for Bloumers Assurance A/S (tidl. Ole Bramsen Assurance A/S) 1989-2000, formand 1989-93, af bestyrelsen for Hørsholm Golf A/S, A/S C F Cervera, A/S Det Kjøbenhavnske Ejendoms-Societet 1986-88, Skovshoved Sejlklub 1985-88 og 1995-97 og Gentofte Kommunes Havne 1996-2007, formand 2003-2007. Det Herforthske Familielegat, Louise & Carl Herforth's Familielegat.
(Uddrag fra Kraks Blå Bog 2010) 
Bramsen, Bent Ludvig (I2771)
 
217 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, K. (I143)
 
218 *Student fra Metropolitanskolen 1903, cand.jur 1908, Overretssagfører 3. jan. 1911 , praktiserede i København. Beskikkelsen deponeret 31. jan. 1924. Opholdt sig forskellige steder i udlandet, 196 i Amerika, sidst i Finland, hvor han virkede som ingeniør. Medlem af bestyrelsen for forskellige virksomheder. Herforth, Hans Hjelm (I3521)
 
219 *Student fra Metropolitanskolen 1907, cand.jur. 1915, sagførerfuldmægtig i forskellige københavnske sagførerfirmaer, bestalling som overretssagfører 1919, praktiseret i København. Han havde i en årrække kontor på Stormgade 6 i København, hvor han opbyggede et stort og trofast klientel. Han beskæftigede sig i mindre grad med ejendomshandel, men var først og fremmest en dygtig juridisk rådgiver. En sygdom afbrød imidlertid tidligt hans karriere, og Herforth var sengeliggende de sidste mange år af sit liv. Herforth, Knud Joseph (I3739)
 
220 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bramsen, A.L. (I2773)
 
221 *Student fra Viborg 1789, 1792 cand.theol., 1796 sognepræst i Branderup, 1808 i Lyngby og Albøge, hvor han 1813 fik oprettet et kongeligt skolelærerseminarium, hvis forstander og førstelærer han var. 1821 amtsprovst, 1822 sognepræst i Fakse, 1828 provst i Fakse, Stevns og Bjeverskov herreder. 1822 R af D. Barfoed, Hans Peter (I864)
 
222 *Student fra Østersøgades Gymnasium 1932, forsikringsskolens afgangsprøve 1935, Købmandsskolens akkvisitørdiplom 1940, HD fra Handelshøjskolen 1944, andsat i Nye Danske af 1864 fra 1932-45, eget assurancefirma fra 1945, medindehaver af Axel L Bramsen & Co. og direktør for L'Union Paris' danske afdeling fra 1950. Generalagent for udenlandske forsikringsselskaber. Div. tillidshverv. (Uddrag fra Kraks Blå Bog 1959).
Medlem af Assurandør-Societetets komité fra 1972 og af bestyrelsen for Forsikringsoplysningen fra 1976. 
Bramsen, Ole Ludvig Ernst (I2777)
 
223 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, K. (I140)
 
224 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, O. (I139)
 
225 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, P. (I142)
 
226 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, B.J.S. (I1289)
 
227 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, T.E.S. (I1032)
 
228 *telegrafist 1924-27, planter 1927-34, kontorchef (Berl.Tidende) Larsen, Kai Aage (I228)
 
229 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, J.M. (I1300)
 
230 *To adoptivbørn Familie F1439
 
231 *Torben var ugift og levede størstedelen af sit voksne liv i udlandet, angiveligt fordi han havde bevæget sig på kanten af loven og derfor af sin far blev bedt om at forlade landet.
Iflg. svogeren Poul Gammeltofts efterladte papirer har han haft andel i en farm i Kenya eller Tanganyika Det er samtidig noteret, at hans mor, Louise Herforth, havde financieret ham og (derfor) havde løsørepant i de pågældende andele. Hun bekostede også hans begravelse og omkostningerne ved hans dødsbo. 
Herforth, Torben Eigil (I3528)
 
232 *Tømrer, konstruktør, selvstændig arkitekt. Underviste på Københavns Tekniske Skole indtil 2008. Købte i 1970?-erne en gammel skole i Stenshult i Småland, som han moderniserede, byggede om og til i stor stil. Her havde han islandske heste og en samling af biler med meget mere. Familien samledes gennem årene i Stenhult både sommer og vinter. Birkmand, Peter Erik Munck (Trolle) (I2795)
 
233 *Tømrermester Ferdinand Moes drev i over 50 år en tømrer- og hjulmandsforretning i Sædder..
Ferdinand Moes kom efter sin konfirmation i tømrerlære i Køge. Efter at have udlært arbejdede han en del år som svend og aftjente sin værnepligt som infanterist i København.
Han blev så den 15. maj 1869 gift med frk. Marie Nielsen, datter af gårdejer Niels Jensen Holteland i Endeslev. Brylluppet stod på Gunderup, hvor Marie havde tjent i 7 år. Af sit herskab fik hun en hundrededalerseddel for tro tjeneste.
De flyttede ind i hjemmet ved Østerledskov (Lilleskov), hvor han boede hele sit liv indtil han som meget gammel flyttede til Herfølge Sygeplejehjem, hvor han døde 87 år gammel. Han var en god skytte og det hørte med til hans glade dage, når han om efteråret bliver inviteret med på jagterne i Vallø Stifts skove. 
Moes, Ferdinand August (I3896)
 
234 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Knudsen, P.S. (I1301)
 
235 *Uddannet i faderens forretning, som han fortsatte. Knyttede hertil 1868 et forgylderetablissement, særlig for kunstnerisk udførte rammer. Kleis' Kunsthandel. Kunsthandlen, som oprindeligt var et forgylderetablissement blev af Valdemar Kleis udviklet til at være en af Københavns førende kunsthandler.
Åbnede 1886 den permanente kunstudstilling, Vesterbrogade 58 og siden Østergade 4. Han var ejer af begge ejendomme og en villa ved Strandmøllen i Springforbi. Var også i mange år ejer af en villa på Strandvejen i Vedbæk, senere af en villa "Strandbakken" på Nordre Strandvej i Rungsted.
Den Frie Udstilling fandt første gang sted 26. marts 1891 i Kleis' Kunsthandel.
Ridder af den spanske Isabella den Katolskes orden.
 
Kleis, Valdemar Tollof Severin (I3072)
 
236 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ribe-Christensen, E. (I2423)
 
237 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Birkmand, P.T.M. (I2810)
 
238 *Uddannet som møbelsnedker, besøgt Kunsthaandværkerskolen i Stuttgart 1933 og 34. Afgang fra Kunsthaandværkskolens Snedkerdagskole 1934. Ansat i Firmaet Rudolf Rasmussens Snedkerier 1935. Medindehaver 1944. Snedkermester i København. Medlem af bestyrelsen for Københavns Snedkerlaug fra 1948 og formand for dets møbelsnedkerafdeling fra 1956. Medlem af Snedkerfagets lærligeudvalg. Medlem af bestyrelsen for Det Tekniske Selskab fra 1952, for Foreningen til Lærliges Uddannelse i Haandværk og Industri, for Rejsestipendieforeningen for Haandværkere og Industridrivende og for Haandværkerforeningen i København, viceoldermand for Københavns Snedkerlaug og medlem af hovedbestyrelsen for Haandværkerraadet. Rasmussen, Aage Valdemar (I3726)
 
239 *Uddannet som snedker i Asmussen & Weber A/S, Holbæk 1940-44, bygningskonstruktøreksm., Kbhvn.s Bygmesterskole 1945, ansat på tegnestuer i Helsingborg og Stockholm 1945-47, svend i Silvan A/S, Frbg. 1948, mester sst. 1954, driftsleder 1957, etableret som snedkermester i Bagsværd 1961, på adressen Nørrelundvej 5, 2730 Herlev siden 1963, omdannet til aktieselskab 1970; bygnings- og inventarsnedkeri, maskinsnedkeri, medvirket bl. a. v. Tingbjerg skole, Brønshøj, skoler i Høje Gladsaxe, hotel Trouville, Hornbæk, hotel Lyngby, Postgirobygningen, Seruminstituttet, Kbhvn. og fl. plejehjem; medl. af Københavns Snedkerlaug og af Rotary International.
Boede i 1991 i Spanien
 
Gammeltoft, Claus Carl (I3803)
 
240 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, K.T.S. (I153)
 
241 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, K. (I140)
 
242 *Ugift Kleis, Peter Alfred (I2932)
 
243 *Ugift Kleis, Agnes Cathinka Therese (I2925)
 
244 *Ugift Kleis, Emilie Mathilde (I2926)
 
245 *Ugift Raffenberg, Petrine Hedvig (I2644)
 
246 *Ugift Raffenberg, Margrethe (Grethe) Nielsine (I2175)
 
247 *Ugift og boede med sin far iflg. folketællingerne 1906 og 1930  Moes, Vilhelmine Elisabeth (I4144)
 
248 *Ugift, førte hus for Frederiks Trier, Bredgade 34. Testamenterede en ret stor arv til sin niece Herforth, Juliane Nielsine (I1637)
 
249 *Urtekræmmer på Kultorvet i København, han boede Frederiksborggade nr. 4.
Han har været gift 2 gange. I det andet ægteskab blev der født en datter, men moderen døde i barselseng. Den lille pige kom straks i pleje hos før omtalte Emilie og Carl Moes, Gan- neskov ved Karise. Hun blev døbt og fik navnet Marie Moes.
Om Hans Petersen Moes ved vi også, at han har haft en købmandsforretning i Vemmetofte, og at ligger begravet i Vemmetofte. 
Moes, Hans Petersen (I4148)
 
250 *Valdemar boede i sin barndom i og omkring Odense, blev konfirmeret i Kerte kirke 1887, kom i tømrerlære 1890 hos tømrermester Nielsen i Aarup på Fyn, blev udlært hos tømrermester V. Nielsen i Odense og fik svendebrev i Odense 24. april 1895. Gik på Odense Tekniske Skoles dagskole fra november 1894 til foråret 1899, afsluttet med afgangseksamen. Gik 1899-1903 på Kunstakademiets afdeling for arkitekter.
Han var ansat dels som tegner, dels som konduktør hos arkitekterne Henrik Hagemann, professor Vilhelm Klein, Phillip Schmidth og Alfred Thomsen, indtil han i 1906 nedsatte sig som selvstændig arkitekt. 
Birkmand, Laurits Valdemar (I2786)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37» Nste»