Poul Steen - Slægtsnotater
Du er i øjeblikket anonym Login
 

Notater


Træ:  

Match 51 til 100 fra 1,870

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 38» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Berg-Munck (f. Dittmann), J.V. (I32622)
 
52 *Aktivt friluftsmenneske, som tog sig meget af sine børnebørn, der i sommerferierne ofte opholdt sig hos Bedstemor i sommerhuset i Klint. Herforth, Lilly (I3052)
 
53 *Aktivt med i modstandskampen under 2. verdenskrig fra 20-05-1940 ( http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?71264 ) Poulsen, Aage Vagn Schrøder (I133)
 
54 *Amtsrådsmedlem, forligskommissær, medstifter og direktør for Assens og Omegns Sparekasse. Dannebrogsmand. Raffenberg, Mads Christian (I868)
 
55 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lidofsky, A.B.. (I1423)
 
56 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, C.J.D.. (I2425)
 
57 *Ansat ved telegrafen indtil 1915.
Knud Steen havde kontor lige over gaden - der mødte de hinanden.
Ansat i Valutakontrollen 1936-, sekretær i Dansk Idrætsforbund 1940-?, aftenskolelærer.
Sommerhus i Jyllinge. 
Nielsen, Karen Sophie Adelaïde (I138)
 
58 *Arbejdede på Nationalmuseets 2. afdelings bibliotek. Bretton-Meyer, Marianne (I225)
 
59 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, T.W.. (I157)
 
60 *August Julius Leopold Herforth, f. 8. Feb. 1835 i
Kjøbenhavn (Frue Kb.), 8. April 1862 Grosserer i Kjøbenhavn, Medindehaver af Vekselererfirmaet Brødrene Herforth, f 25. Maj 1912 paa St. Hans Hospital. 
Herforth, August Julius Leopold (I4584)
 
61 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kemp, W.R.. (I255)
 
62 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Christensen, T.M.V. (I2120)
 
63 *Bachelor of Fine Arts fra Tulane University i New Orleans 1952.
Emily was a talented artist, painting, sewing, and creating wonderful pieces from a variety of media. She was a much-beloved community volunteer wherever she lived and was elected multiple times to the Camden-Rockport School Board. With the move to Meadowsweet Farm, she became a prize-winning weaver, spinning and dying wool from the sheep they raised. She set up a business in which she designed and wove original works on commission for clients.  
Xanten, Emily Ruth (I144)
 
64 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, H.P.T. (I148)
 
65 *Barbara Magdalena Herforth, f. 9. Dec. 1758 i Kjøbenhavns Frue Sogn, død der 20. Dec. 1835; g. 13. Sept. 1780 paa Christianshavn (Vor Frelsers Kb.) m. kgl. Agent, Administrator for det kgl. oktrojerede Handels- og Kanalkompagni Hans Jørgen Meyer, f. 9. Juni 1739 i Rødby, død 22. Aug. 1814 i Kjøbenhavn, begr. paa Nikolaj Kirkens Assistents Kirkegaard. Herforth, Barbara Magdalena (I4575)
 
66 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lidofsky, B.B.. (I1314)
 
67 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, B.T. (I132)
 
68 *Boede i sin morbror Simon Nicolai Beutners hus i Springforbi og kom meget hos familierne Drewsen og Wiehe. Hun var den eneste, som skuespilleren Michael Wiehe ønskede som ledsagerinde på sin Rejse til Carlsbad i efteråret 1864 kort før hans død. Bramsen, Vilhelmine (Mine) (I3570)
 
69 *Bogholder ved St. Croix sukkerraffinaderi, 5. okt. 1819 sekondløjtnant i det borgerlige artillerikorps i Kø­benhavn, 25. marts 1829 premierløjtnant, 18. marts 1834 kaptajns karakter, s. å. stænderdeputeret, 12. nov. 1837 chef for 10. kompagni af Københavns borgerlige Artilleri, 1839 medlem af Indu­striforeningens repræsentantskab, borgerskab 29. feb. 1840 i København efter Anordningen af 1. jan. 1840 § 8 (som Grund­ejer), sept. 1841 ulønnet og 25. jan. 1843 lønnet medlem af den administrerende direktion for Københavns fattigvæsen, 1841—53 revisor i Industriforeningen, 30. marts 1844 udtrådt af nummer og sat a la suite i Københavns borgerlige artilleri i 3 Aar, 17. nov. 1846 reserveret majors anciennitet, 17. dec. 1853 valgt til direktør for Kjøbenhavns private Laanebank, der da var under dannelse, men afslog valget, 28. juni 1857 afsked med majors Karakter, 30. april 1867 R af D. Herforth, Hans Henrik (I3123)
 
70 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kemp, J.A.. (I258)
 
71 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Boniface, T.A. (I3777)
 
72 *Bosat i Toreby, Ryde sogn
Død før 14.12.1804, hvor enken gifter sig igen.
Iflg. [Halsted Amtstuearkiv nr. 24: Jordebøger og hartkornsfort.] boede Niels Glarmester 12.8.1788 i et jordløst hus i Toreby under Grevskabet Christianssæde.
 
Hansen, Niels (I1281)
 
73 *cand. med 1841, læge ved Gyldenholm 1843, klosterlæge ved Gisselfeldt 1849, under treårskrigen læge ved Herregårdsskytterne og siden overlæge ved lasarettet i Fredericia. 1851 reservekirurg ved Almindeligt Hospital i København. Død under kolera-epidemien i København. Bramsen, Peter Adolph Feilberg (I3572)
 
74 *cand.jur. 1960, sekretær i Direktoratet for Ulykkesforsikring, 1965-70 tillige sekretær i Arbejdstilsynet, 1970 fuldmægtig i Direktoratet for Ulykkesforsikring, senere i Sikringsstyrelsen. Kontorchef sammesteds 1983.
Navneforandring 1962 fra Viggo Bertram Petersen.
Tillidshverv inden for idrætten, i Dansk Idræts-Forbond og Dansk Basketball-Forbund. Forfatter til bøger om slægtsforskning m.v. 
(Petersen), Viggo Bertram (I234)
 
75 *cand.mag. (fysik,matematik,kemi,astronomi), ansat på Niels Bohr instituttet i København, udstationeret til Magnetisk Observatorium i Godhavn, Grønland 1938-42, underviste på efterskolen Egedesminde 1942-45.
Efter hjemkomsten til Danmark efter krigen, blev han lektor på Randers Statsskole 1945-77.
Boede på Højvangsvej i Randers og byggede sommehuset "Hegedalshuset" ved Hegedal strand ved Fjellerup. 
Barfod, Hans Peter Tang (HP) (I111)
 
76 *cand.theol., uordineret kateket ved Holmens Kirke 9/2 1787, residerende kapellan ved Ringsted og Beenløse 24/9 1790, residerende kapellan ved Frelsers Kirke på Christianshavn 13/6 1794, sognepræst sammesteds 13/2 1822. Fenger, Rasmus (I1625)
 
77 *Candidati og Examinati Juris: Dyrhauge, Hans Christian, døbt 29. Okt. 1788 i Kbh. (Trin.), d. 2. Apr. 1831 sst. (Trin.), S. af Bagermester Hans Caspar D. og Karen Jensdatter,
gift 1° 28. Maj 1817 i Kbh. (Trin.) Dorthea Marie Lind, døbt 20. Juli 1792 i Fredensborg, d. 20. Apr. 1823 i Kbh. (Trin.), D. af Lakaj hos Dronning Juliane Marie Ebbe Hansen L.
gift 2° 28. Jan. 1825 i Kbh. (Holmens) Helene Bordow, f. 20. Dec. 1787 sst. (Fr. ty.), d. 14. Feb. 1828 sst. (Trin.), D. af Hattemagersvend Frantz B. og Johanne Hilbert.
gift 3° 8. Sep. 1830 i Skælskør Rebekka Beck, f. 5. Juli 1800 sst., d. 10. Juli 1865 i Nykøbing S., D. af Køb­mand Jens B. og Anne Cathrine Baggesen.
— 1806 Stu­dent, Borgerdydsk. i Kbh., 20. Juni 1812 cand. jur. (h.), 1. Okt. s. A. 2. Kopist i Kontoret for de aktive Fordrin­ger under Finanskassedirektionen, 31. Jan. 1816 Fuldm. i 1. Aktivkontor under Direktionen for Statsgælden og den synkende Fond, 16. Apr. 1819 karakt, 3. Jan. 1822 virkelig Registrator sst. 
Dyrhauge, Hans Christian (I2053)
 
78 *Christen Hansen Barfoed blev i 1820 exam.jur. og var derefter ansat som byfogedfuldmægtig i St. Heddinge fra den 9/11 1821 til den 1/5 1825, idet han den 13/6 1825 blev prøveprokurator og den 27/10 Strandingskommissionær i Stevns herred. Han nedsatte sig derefter i 1827 som stempelpapirforhandler og blev fra den 11/7 samme år prokurator ved underretterne i Sjællands stift. Den 30/5 1829 blev han klasselotterikollektør og samme år grundejer i Stege. Det forårsagede, at han i 1831 blev konstitueret byfoged her. I april 1832 blev han arvefæster af Rengegaard ved Store Heddinge, hvor han bosatte sig og den 22/1 1863 udnævntes han til kancelliråd. Han døde i 1868 og hans kone i 1881. De havde ti børn (XV,7-16). Barfoed, Christen Hansen (I2602)
 
79 *Christian Fenger var en dansk kirurg, og søn grosserer Peter Fenger, (død 1774), blev student privat 1791 og tog kirurgisk eksamen 1798. 1801 blev han reservekirurg ved det kirurgiske akademi, 1802 tillige ved Frederiks Hospital, 1805 adjunkt ved akademiet, 1806 regimentskirurg ved Kronprinsens Regiment, 1810 overordentlig professor ved akademiet og medlem af dets direktion samt kongelig livkirurg (til 1839), 1813 professor ordinarius ved akademiet og medlem af sundhedskollegiet, 1819 medlem af direktionen for fødsels- og plejestiftelsen, 1824 hofkirurg (til 1830), 1826 etatsråd, 1830 generaldirektør over kirurgien efter Colsmann og dermed tillige 1. professor ved akademiet samt medlem af Frederiks Hospitals direktion, 1836 kommandør af Dannebrog, 1840 konferensråd. 1842 afskedigedes han på grund af alderdomssvaghed fra sine stillinger. Hans hustru var Else Kirstine født Henningsen (født 1786, gift 1807, død 1841), datter af forpagter Henningsen.

Han var en anset praktisk kirurg og operatør og en dygtig lærer for de studerende; videnskabelige arbejder af betydning har han derimod ikke efterladt sig, men kun nogle mindre tidsskriftsafhandlinger af ren praktisk karakter. Ikke ringe opsigt vakte i øvrigt i sin tid en afhandling af ham, der efter at være meddelt i det kongelige medicinske Selskab tryktes i Nyt Bibliothek for Læger (1818), og i hvilken han varmt forsvarer en af en den gang bekendt kvaksalverske, Madeliene Humlegaard, indført plasterbehandling ved caries (benedder). han erklærer både selv at være bleven helbredet af hende for en sådan benliden og derefter at have anvendt metoden med største held hos mange patienter i et tidsrum af 14 år. Han ender afhandlingen med at foreslå, at de «gode kvaksalvere» få lov til at praktisere frit under en autoriseret læges tilsyn.

Fengers familie blev malet af både Hans Hansen og Martinus Rørbye. 
Fenger, Christian (I3285)
 
80 *Christian Pedersen Moes var skovfoged i Almisse Vænge og sognerådsformand i Enderslev-Vråby kommune. Der var ingen børn.  Moes, Christian Peder Pedersen (I4251)
 
81 *Christina Ludwigs Daatter, f. 3. Feb. 1721 i Haslev, 15. Dec. 1758 og 31. Marts 1769 Bevilling til selv at administrere sin Arv efter sin Moder og sin Broder, da hendes Mand var berøvet sin Fornuft, men det samme siges rigtignok 1762 at være Tilfældet med hende selv, død 23. Marts 1775; g. 25. Okt. 1743 i Has­lev m. Sognepræst til Aversi og Testrup Hans Chri­stian Hanssøn Nimb, f. 24. Marts 1703 i Thoreby, død 1769 (g. 1. ca. 1740 m. Sophia Cathrina Esthenbach, f. ca. 1706 i Ratzeborg, begr. 25. April 1742 i Aversi). Herforth, Christina Ludvigsdatter (I4573)
 
82 *Civilingeniør, C.Eng., F.I.C.E, F.I.Struct.E.
Student 1929 Svanholm Gymnasium, cand.polyt. 1934, militærtjeneste 1934-35 og sept-dec. 1939 (sekondløjtnant).
Civ.ing. hos Chr. Bjørn Petersen (Kbh) 1935-37, tilsynsførende v. Kyndbyværket hos A.J.Moe 1937-40, sekondløjtnant ved beredskabsstyrken 1939, hos A/S Wright, Thomsen & Kier (Kbh) 1940-46, hos Julius Nielsen & Søn (Kbh) 1946-48, hos Peter Lind & Co. Ltd. (London) 1948-79 (Chief Engineer fra sept.1959, direktør fra okt.1970). Studieophold i USA 1946.
Medlem af Det danske Kirkeråd i London 1960-73 og 1976-82.
Formand for Society of Danish Civil Engineers (London) 1976-81. Bosat i Sutton syd for London. 
Barfod, Ove Tang (I120)
 
83 *Da Immanuel Barfod var 6 år døde hans mor. Han blev herefter undervist af sin halvbror, den senere sognepræst Peter Chr. la Cour, indtil han i oktober 1836 blev elev i Vordingborg skole, hvorfra han blev student i 1838. Han var som sine brødre stærkt optaget af frihedsideerne i 1840-erne og af den gryende skandinavisme. Han deltog således i studenteroptoget til Uppsala i 1843, inden han den 26/10 1843 blev cand.theol.
Han levede de første år af at undervise og blev den 1/1 1844 huslærer hos justitsråd Wolff på Engelsholm og derefter den 3/7 1845 andenlærer ved Borger- og Friskolen i Nykøbing Falster. Den 16. juni 1851 blev han sognepræst til Oversø i Flensborg provsti og den 3. marts 1854 præst i det nærliggende Sørup. Samme år om sommeren konstitueredes han som provst og den 22/11 1860 blev han suppleant i den slesvigske stænderforsamling valgt af gejstligheden i 2. distrikt i Flensborg. Han var en "fortrinlig begavet og overordentlig praktisk mand til hvem embedsbrødre, lærere og sognebørn ofte fandt vej for at søge råd og støtte". I kirkelig henseende blev han dog uden ensidighed stærkt påvirket af Grundtvig. Som personalhistoriker udfoldede han flittigt og grundigt et næppe tilstrækkeligt værdsat forfatterskab. Hans presbyterologi "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie", der udkom i to bind 1851 og 1854 er ikke mindst - når datidens arbejdsmetoder og muligheder tages i betragtning et mønstergyldigt værk, der efterfulgtes af enkelte bidrag til "Kirkehistoriske Samlinger" og flere udmærkede stamtavler.
Krigen i 1864 forårsagede, at han den 3. marts 1864 suspenderedes og den 15. marts blev afsat af prøjserne, hvorfor han måtte flytte til kongeriget. Den 6. maj 1864 blev han da sognepræst til Herredskirke og Lille Løjtofte, der ligger nord for Nakskov på Lolland, og siden den 3. august 1874 sognepræst til Vaabensted og Engestofte indtil han den 31/1 1884 blev provst for Musse herred. Han tog virksom del i debatten og ydede bidrag til dagblade ligesom han var dygtig til at udforme lejlighedsdigte. Endvidere deltog han i stiftelsen af Personalhistorisk Samfund og han var da også dén, der indledte det første bind af "Personalhistorisk Tidsskrift" i 1880 med en velformet og vækkende artikel om "Genealogen og hans arbejde". Som medlem af Genealogisk Institut fik han en ikke ringe indflydelse på indførelsen af forbedrede kirkebøger. Også navnesagen omfattede han med en stadig usvækket intereesse. Han blev Ridder af Dannebrog i 1888. Han afgik som provst den 1. maj 1894, og døde i 1896. De havde sammen 9 børn 
Barfod, Immanuel (I2609)
 
84 *Dansk arkitekt, der især har skabt en række militærbygninger og fabriksanlæg i nyklassicisme og funktionalisme.

Olrik blev murersvend og dimitteredes fra Teknisk Skole 1904. Han gik på Kunstakademiets Arkitektskole 1909-12 og blev optaget i Akademisk Arkitektforening 1920. Undervejs i uddannelsen var han ansat hos sin slægtning, stadsarkitekt Ludvig Fenger, Nicolai Hansen, Rasmus Jensen og P.V. Jensen Klint. I 1907 kom han til Søværnets Bygningsvæsen, hvortil han skulle få varig tilknytning. 1921 blev han bygningsinspektør og 1923-1936 var han chefarkitekt for denne institution og var således ansvarlig for nybygninger på bl.a. Holmen i København; ikke mindst den kendte vandflyverhangar opført i beton 1921 sammen med ingeniørerne fra Kampsax. 1916 udstillede han på Charlottenborg Forårsudstilling.

Samtidig havde havn egen tegnestue fra 1909, var kirkeværge for Helligåndskirken 1929-34 og medlem af provstiudvalget for København 1930-44. Olrik var Ridder af Dannebrog. Han er begravet på Vestre Kirkegård.  
Olrik, Jørgen Christian Fenger (Christian) (I236)
 
85 *Dimitteret fra Brødrene Vermehrens Tegneskole, optaget paa Akademiet januar 1904, afgang maj 1908, lærere: Vilh. Bissen og C. Aarslef, bosat i Paris 1909-14, Udstillet på Charlottenborg 1911-17 (m. 13 arbejder), Kunstnernes Efterårsudstilling 1915, Salonen i Paris 1912.
Arbejder: To Mennesker (gruppe i gips udstillet 1911), David, statuette, (bronze, udstillet 1912), mandsfigur og portrætbuste (begge bronze, udstillet 1913), buste af konsul Louis Bramsen (bronze, udstillet 1915), buste af maleren Svend Hammershøi (gips, udstillet 1916), buste af maleren L. A. Ring (gips, udstillet 1917).
Overtog 1918 Kleis' Kunsthandel paa Østergade. Ugift. 
Kleis, Hjalmar Severin Lemming (I2933)
 
86 *Direktør for De Danske Sukkerfabrikker 1944-54. Iflg. Kraks Blå bog dog allerede direktør fra 1919, efter at have været underdirektør fra 1916 (26 år gammel) Gammeltoft, Carl Christian (I1030)
 
87 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, S.W.. (I158)
 
88 *Dorothea Ludwigs Daatter, f. 6. Dec. 1717 i Haslev, f 9. Feb. 1753 i Radsted; g. 9. Okt. 1739 i Haslev m. Sognepræst til Radsted Søren Nielssøn Wiborg, f. 8. April 1708 paa Bognæs ved Roskilde, død 14. Jan. 1777 i Radsted (g. 1. der m. Anna Nielsdatter Lyndesøe, f. der, død der, g. 3. 4. Okt. 1754 i Taars m. Karen Nyborg, f. ca. 1733, død 27. April 1793 i Saxkjøbing). Herforth, Dorothea Ludvigsdatter (I4571)
 
89 *Drev mandens virksomhed, Herforth og Co., videre i ca 10 år efter hans død 1908.
De havde ingen børn. 
Larsen, Louise Antoinette (I3750)
 
90 *Død af børnekopper 18 år gl. Tang, Christen Lauridsen (I15)
 
91 *Død ganske ung af tuberkulose (jvf. faster Ysa) Møller, Sigrid (I3936)
 
92 *Ebba Louise Herforth, f. 30. Dec. 1890 i Kjøben­havn;
g. den 22. April 1913 m. Overretssagfører, Sekretær i Kjøbenhavns Frihavns A./S. Oscar Wilhelm Thielsen, f. 24. Aug. 1887 i Kjøbenhavn.
Børn: Eigil Wilhelm, f. 17 Aug 1914; Per, f. 16. Juni 1918. 
Herforth, Ebba Louise (I3737)
 
93 *Efter et 2-årigt ophold på en handelsskole i Lübeck blev Niels Brock, der var købmandssøn, ansat på sin onkels kontor i København. Han rejste imidlertid tilbage til Randers efter kort tid i forbindelse med faderens død i 1754, hvorefter han afviklede dennes forretning. Han vendte tilbage til hovedstaden i 1756 og skabte en stor forretning her med handel med hør og kolonialvarer, bl.a. i Norge, Polen, Rusland samt Estland, Letland og Litauen. Han drev desuden vekseler- og forsikringsvirksomhed. Af kongen blev han udnævnt til en af stadens 32 mænd.
Han blev i 1762 gift med Lene Brock, f. Bredahl, datter af borgmester i Randers, Nicolai Krag Bredahl. Lene Brock døde i 1786. Efter Niels Brocks død i 1802 efterlod han sig en formue på 865.000 kurantdaler, der blev anvendt til legater i København og Randers. Grosserersocietetet fik desuden et legat til at etablere en handelsskole, hvilket Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse realiserede i 1881 med Købmandsskolen i København. C.F. Tietgen, der sad i bestyrelsen for fonden, der administrerede Brocks arv, grundlagde i 1888 en videregående handelsuddannelsesinstitution under navnet De Brockske Handelsskoler. I 1908 blev disse lagt ind under Købmandsskolen, der i 1991 skiftede navn til Niels Brock Copenhagen Business College, dog ofte blot Niels Brock. 
Brock, Niels (I3259)
 
94 *Efter tjeneste som krigskirurg i 1870-71 uddannede han sig i patologisk anatomi. Da han blev forbigået ved besættelsen af dette fags lektorat i København, udvandrede han i 1875 til Egypten, derfra i 1877 til USA, hvor han var med til at introducere patologisk anatomi og antiseptik. Han var en af sin tids ypperste kirurger i USA, og brødrene Mayo, der oprettede den verdenskendte Mayoklinik, var elever af Fenger. Han var professor i kirurgi i Chicago fra 1884. Fenger, Christian (I4977)
 
95 *Ejer af Nørre Vosborg, landvæsenskommissær, medlem af Viborg Stænderforsamling, medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling, landstingsmand 1850-66. Etatsråd. (Se iøvrigt D.Biogr.Lex.) Tang, Andreas Evald Meinert (I27)
 
96 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Boniface, E.P. (I3778)
 
97 *Elev i Frk. Kruses Skole på Frederiksberg Kleis, Gudrun Betty Valborg (I3065)
 
98 *Elev i Frk. Kruses Skole på Frederiksberg Kleis, Meta Emilie Sofie (I4114)
 
99 *Elev i Frk. Kruses Skole på Frederiksberg, opholdt sig et par år i New York hos søsteren og svogeren. Ugift. Kleis, Alba Mathilde (I3724)
 
100 *Elev i i Frk. Kruses skole på Frederiksberg 1886-95. Formand for Københavns Husmoderforening 1929-33, for Kvindernes Bygning i Niels Hemmingsens Gade 1936-61, for Restaurant Karnappen A/S 1936-61. Medlem af bestyrelsen for Tørsleffs Husmoderlegat 1940- og for Cand.polit Meta Hansen Boliglegat 1936-61. Censor ved Husassistenternes Fagskole 1932. Kleis, Elna Caroline (I3723)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 38» Næste»