Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Tr:  

Match 151 til 200 fra 1,826

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37» Nste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nielsen, L.B. (I4343)
 
152 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, E.T. (I147)
 
153 *Lisbeth Sophie fik 11. Juni 1647 overdraget Forpagtningen af 3 Sauge paa Moss, død før 24. April 1652, da Broderen fik overdraget samme Forpagtning: g. m. Tolder paa Moss (fra 1641) Anders Jenssøn, død før 25. April 1646, da hans Enke gør Regnskab. Herfurt, Lisbeth Sophie (I4559)
 
154 *Lodwig Nicolai Herforth, f. 17. Juni 1687 i Kjø­benhavn (Frue Sogn), 1704 Student derfra, antog Kondition hos Biskoppen i Christiansand, Mag. Jens Bircherod, Hører ved Skolen sst., 1709 cand. theol., da han i denne Anled­ning udeblev over den fastsatte Tid fra Skolen, fandt han ved sin Tilbagekomst sin Plads besat med en anden, søgte 1710 forgæves Rektoratet sst. og 1711 om at maatte gøre sin Dimisprædiken for Professor Trellund i Christiania eller for Stiftsprovsten, da han kan blive antaget til Felt­ præst ved Brigader Sesterfledt’s Regiment, men det vilde falde ham alt for kostbart for den Sags Skyld at rejse til Kjøbenhavn, Prædikekondition hos Sognepræsten i Fers­lev i Ringsted Herred, 1713 personel Kapellan hos sin senere Svigerfader, Sognepræst Faber i Haslev og Braaby, 21. Nov. 1714 adjungerende og sukcederende Sognepræst der, fik 3. Juni 1719 Embedet forbedret i Anledning af, at han tillige maatte betjene det paa Bregentved indkvarterede Kavalleri, 13. Nov. 1736 Provst i Ringsted Herred, død 22. Sept. 1749 efter fuldendt Visitats i Høms Kirke, da han ved Hjemkomsten til Vetterslev Præstegaard blev angrebet af et Stikflod; har udgivet Prædiken over 1 Thess. 2, 3, 4, holden ved Lande-Modet i Roeskilde den 15. October 1738; g. 31. Juli 1715 i Haslev m. Mette Apelone Faber, d. der 22. Nov. 1686, død 1758 i Braaby, begr. 17. Okt. i Haslev Kirkes Sakristi, Datter af Sognepræst til Haslev og Braaby Jacob Hanssøn Faber og Christine Eskildsdatter Bartholin. Herforth, Ludvig Nicolai (I4550)
 
155 *Ludvig Bramsen blev student fra det von Westenske Institut 1865, cand.phil. 1866, vandt Københavns Universitets guldmedalje 1889, blev ansat i Nye danske Brandforsikringsselskab 1865, blev grosserer 1875 og direktør for Nye danske Brandforsikringsselskab 1886. Han var redaktør af "Fra Forsikringsverdenen" 1886. Han var en af Stifterne af Forsikringsforeningen i Kjøbenhavn, i hvis forhandlinger han har taget livlig del.

Ludvig Bramsen var folketingsmand for Aalborg 1892-98, Indenrigsminister i Ministeriet Hørring 1899-1900 og i Ministeriet Sehested 1900-1901. Derefter var han Landstingsmand i 2. Landstingskreds fra 1906 og medlem af Toldrådet fra 1910.

Ludvig Bramsen var formand i bestyrelsen for Det dansk-russiske Dampskibsselskab og Danske Lloyd samt medlem af bestyrelsen for aktieselskaberne C. Olesen, Goldschmidt & Nordholm og for Islands Fosseselskab, administrator for Borgervennen af 1788, formand for Forsikrings-Foreningen i København, for Handels- og Kontoristforeningen, for Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse fra 1906 og for Numismatisk Forening. Han var medlem af Privatbankens bankråd fra 1910, medlem af Centralkomitéen, af bestyrelsen for den Letterstedtske Forening, af forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og af bestyrelsen for Frederiksberg Arbejderhjem. Han blev gehejmeetatsråd 1901 og Kommandør af 2. af Dannebrogordenen 1900 og blev senere Dannebrogsmand og Kommandør af 1. grad. Desuden bar han Æreslegionen med mere. 
Bramsen, Ludvig Ernst (I3070)
 
156 *Ludvig Hanssøn Herfurt, 1639 Student fra Kjøbenhavn, 17. Maj 1642 Bakkalaur, 8. Sept. 1644 immatrikuleret i Leiden, 24. Dec. 1650 ordineret til Sognepræst til Følleslev og Særslev. „Som han i den kiøbenhavnske Beleiring havde megen Uleilighed af de fiendtlige Partier, der streifede igiennem hans Kirke-Byer, saa skiød han uformærket nogle af dem ihiel og lod de døde Kroppe nedsiunke i en Park ved Siden af Præstegaarden. Fra hans geistlige Embede blev han afsat formedelst en Dispute med Consumplions Forpagteren i Callundborg. Sagen reiste sig af en Bagatelle, 3 å 4 Mark, hvilke Hr. Herfurt skulle have betalt Consumptions-Forpagteren, men som han ei havde for­synet sig med Qvittering, blev paastaaet nye Betaling, dette vilde han ei, hvorfor Sagen gik saa vidt, at den kom til Høieste-Ret. Der tabte Herfurt og blev formedelst sin Hidsighed og Forløbelse ved Sagens Drift dømt fra sit Embede. Han selv mødte for Høieste-Ret tillige med sin Contra-Part, anhørte med Skræk sin Dom, og udbrød endelig i disse haarde Ord: Nu Herren, som veed Alting, og kiender min retfærdige Sag, som seer den store Uret, mig vederfares, han vise dog sin Retfær­dighed, førend vi slippe hiem, han tegne mig, om jeg har Uret, men er jeg uskyldig, saa lade han Ulykken træffe min Contra- Part. Som nu Consumptions-Forpagteren faldt ved Nedgangen fra Høieste-Ret paa Trappen, og sønderbrød sit Been, giorde denne Omstændighed megen Opsigt, og blev strax bekiendt for Kongen, som Lod Herfurt forkynde sin Naade. Kaldet var strax bleven loyet bort til en anden, hvilket Løfte ikke kunde igienkaldes: men han blev forsikkret om hastig Forflyttelse til et andet Sted. Denne Kongelige Naade forsmaaede han og vilde ei tage imod andet Kald end det, han var skildt ved. Herpaa reiste han til Følleslev igien, og i Stilheed hensleed sin øvrige Tid udi et Gade-Huus, hvor han døde efter 16 Aars Forløb.“ Er muligt den Ludvig Herfort, der 1680 møder paa Byskrive­rens Vegne ved et Skifte i Aalborg, død ca. 1686 i Følleslev, ud­gav 1675 Solamen Viduarum. Det er: Alle bedrøvede Enkers og Viduers Hierte-Trøst sammenskreven Anne Cathrine Winstrup, Doct. Joh. Wandals, til Trøst. Herfurt, Ludvig Hansen (I4556)
 
157 *Ludvig Johansen Herfordt, d. 19. Marts 1706 i Sla­gelse St. Michels Kirke, havde i 10 Aar tjent som Dreng og Svend
i Kellinghusen’s Urtebod i Kjøbenhavn for at lære Købmandsskab og havde 1728 selv oprettet en Krambod i Kjøbenhavn, som Købmandslavet vilde formene ham, da han kun var 22 l/2 Aar gammel, hvorfor han forgæves søgte Tilladelse i Kancelliet, 10. Maj 1731 Købmand i Slagelse, ca. 1738 Kæmner, hans Gaard paa Torvet med al hans øvrige Formue blev 1740 fortæret af Ilden, begr. 23. Maj 1740 i Slagelse St. Peders Sogn; g. 20. Marts 1733 i Slagelse St. Pe­ders Kirke m. Enken Kirstine Sørensdatter. 
Herfordt, Ludvig Johansen (I4591)
 
158 *Ludvig Nicolai Herforth, f. 9. Marts 1760 i Kjøbenhavns Frue Sogn, 1773 i Lære hos Isen­kræmmer Frederik Hansen Lund, senere hos Isen­kræmmer Andreas Lassen, 19. April 1780 Svend, var 1787 vedblivende i Tjeneste hos Isenkræmmer Las­sen, 5. Sept. 1791 Isenkræmmer i Kjøbenhavn, død der 31. Dec. 1841;
g. 11. Maj 1792 i Kjøben­havn (Stuebryllup, Frue Kb.) m. Christence (Stendse) Bredah1, f. 12. Juli 1769 i Kjøben­havns Frue Sogn, død 5. Marts 1825 i Kjøbenhavn, Datter af Kaptajn i Borgervæbningen, Tobaksfabrikør Hans Bredahl, der 13. Sept. 1811 faar Bevilling, at Arven efter ham maa indsættes i Overformynderiet til Rente­nydelse for Datteren og dennes Mand for Livstid, medens Kapitalen efter disses Død skal tilfalde deres Børn, og 1. Hustru Elsebeth Nielsen (Søster til forannævnte kgl. Agent H. J. Meyer). 
Herforth, Ludvig Nicolai (I3587)
 
159 *Ludvig Nicolai Thorkild Herforth, f.12. Nov. 1832 i Kjøbenhavn, 1851 Student fra Borgerdydskolen C., 15. Jan. 1861 cand. jur., 1866—89 Revisor i Kjøbenhavns private Laanebank,
f 22. Okt. 1890 i Kjøbenhavn. 
Herforth, Ludvig Nicolai Thorkild (I4583)
 
160 *Læge ved det adelige stift Vallø, R. af D. Udgiver af "Stamtavle over Efterkommere af Peder Pedersen Malling og Charlotte Hylleborg Storm" Kbh 1884 samt dupl. "Slægten Giersing. Stamtavle". Giersing, Ove Malling (I866)
 
161 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Elleby, G.P. (I1322)
 
162 *Lærte Landvæsen hos H. Brandt paa S. Elkjær, forvalter paa Ausumgaard, Gyldenholm og flere steder, forpagter paa Gjettrup i Ulsted Sogn, 1891-1900
Ansat paa Mælkeriet 'Pasteur' et halvt år 1900, siden i Newcastle 1900-1903.
Drev fra 1903 handel med hø og halm i København. 
Ammitzbøll, Elis (I95)
 
163 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Johansen, A.M. (I1298)
 
164 *Magnus Kruse Barfoed blev student fra Århus i 1820. Den 18/7 1825 blev han cand.theol., men fik ikke noget embede før han den 9/3 1827 på eget an- og tilsvar blev personlig kapellan i Magleby og Holtug på Stevns. Den 5/11 1828 blev han ansat hos faderen i Fakse, efter at han i 1828 blev gift med en datter af sin fars søster, Sophie Priergaard. Endelig den 4/6 1831 fik han imidlertid sit eget kald som sognepræst til Ryde og Handbjerg i det nordlige Jylland. Her var han, indtil han den 21/4 1848 blev sognepræst til Arninge, hvor han døde 1858. Hans kone overlevede ham til 1899. De adopterede ét barn (XV,26) Barfoed, Magnus Kruse (I2604)
 
165 *Marie Nielsen er født i Kongens Lyngby i 1817 som datter af Niels Aagesen og Helene Dorthea Bentsdatter (Montel), som kort før var blevet gift og de følgende år får mange børn.
Som 23 årig er hun husholderske for sin morbroder Anders Montel i Lyngby, som er blikkenslagermester og føder da på fødselsstiftelsen i København sit (andet?) barn, Caroline Marie, som hun får udleveret, hvorefter hun returnerer til morbroderen i Lyngby. Barnet sættes i pleje hos urmageren Peder Gudmand i Lyngby, hvor det vokser op med andre plejebørn. Caroline og hendes plejesøster i Lyngby bliver siden gift med to brødre, der begge er guldsmedesvende.
Derpå tager Marie tjeneste i København, senest hos Øltapper Nielsen i Købmagergade 4? indtil 1. Juni 1842, hvorefter hun flytter til Farvergade 126, hvor hendes kæreste (som vi ikke kender) bor. Herfra kommer hun i begyndelsen af februar 1843 til fødselsstiftelsen for at føde sit (tredje?) barn, pigen Anne Dorthea.
Barnet udleveres til en smedefamilie i Nyrup i Stenmagle sogn i Sorø amt, da Marie dør 14 dage efter fødslen på Almindeligt Hospital og ingen vil tage sig af barnet. 
Nielsen, Marie (I3282)
 
166 *Marike; g. 1° 25. Nov. 1649 i Slagelse St. Mikkels Kirke m. Raadmand i Slagelse Anders Knudssøn, g. 2° 26. Feb. 1654 i Slagelse St. Mikkels Kirke m. Peder Jørgenssen Koefoed, f. i Slagelse St. Mikkels Sogn, 3° 29. Juni 1658 i Slagelse St. Mikkels Kirke m. Generalløjtnant-Gevaldiger under Svenskens Armé Hans Baltzar Watze. Herfurt, Marike (I4562)
 
167 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, P.L. (I3066)
 
168 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, L.D. (I2426)
 
169 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, G.M.S. (I1013)
 
170 *Matthis Herforth, f. 26. Maj 1761 i Kjøbenhavns Frue Sogn, Bogholder ved St. Croix Sukkerraffinaderi, 5. Nov. 1811 ved Auktion (31. Dec. 1811 Skøde, ting­læst 8. Jan. 1812) Ejer af Heslegaard i Gjentofte, død 24. Feb. 1817 i Kjøbenhavn; g. der 7. Marts 1788 i Helligaands Sogn m. Augusta Cathrina Anchersen, f. 25. Marts 1758 i Kjøbenhavns Frue Sogn, død 12. Dec. 1828 i Kjøbenhavns Garnisons Sogn, begr. paa Nikolai Assistents Kirkegaard, Datter af Brygger Hans Christian A. og Anna Margaretha Brock. Herforth, Mathias (I3589)
 
171 *Medindehaver af Firmaet Ludvig Herforth & Co. (ophævet 1866), 24. Nov. 1868 Varemægler Herforth, Ludvig Nicolaj (I1224)
 
172 *Navneforandring fra Gunnar Horn til Gunnar Gammeltoft 28.4.1917 i forbindelse med at han blev adopteret af Poul Gammeltoft. Student 1930 Ordrup Gymnasium, cand. jur. 1936, sagførerfuldmægtig i København s.å. Bestalling som sagfører 31. aug. 1939. Landsretssagfører i København. Bosiddende i Tårbæk. Efter moderen, Lillys, død i 1975 arvede han bl.a. den del af sommerhusgrunden i Klint, hvor "Atomhuset" lå. Gammeltoft, Gunnar (I3053)
 
173 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, B.W. (I154)
 
174 *Nekrolog i Berlingske Tidende 23-09-2015:
Han blev tømrer og bygningskonduktør, før han gik på Kunstakademiets Arkitektskole. Efter sin afgang i 1964 var han ansat hos bl.a. Arne Jacobsen og Henning Larsen. I 1980'erne etablerede han egen tegnestue på Søholm. Mange af hans tegninger er præmieret, og han har bl.a. modtaget Margot og Thovald Dreyers Hæderspris. I 1984 blev han kgl. bygningsinspektør og 1987 hof- og inventarieinspektør.
Senere har han beskæftiget sig med ældre bygninger, og han har udvist pietet over for kulturarven samtidig med, at de ældre bygninger er blevet gjort anvendelige til nutidige formål. Han er ikke mindst kendt for Universitetsbiblioteket i Fiolstræde i København og det nærliggende Metropolitananneks. Desuden har han udført en række opgaver for Københavns Universitet, Sorgenfri Slot og landstedet Søholm, der ligger ved Emdrup Sø. Af nybygninger er han ikke mindst kendt for tilbygningen til Nivaagaards Malerisamling og den japanske ambassades repræsentationslokaler i Hellerup.
Han har også slået streger for en række ombygninger og byfornyelsesprojekter blandt andet for Nationalmuseet.
Davis Bretton-Meyer var en af initiativtagerne til den danske Pro Venizia komite, hvor han lagde et betydeligt arbejde i etableringen af et dansk refugium for kunstnere, forfattere, arkitekter og andre i en del af klosteret på begravelsesøen, S. Michele, i Venedig. 
Bretton-Meyer, Jens Lucas David (I224)
 
175 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Moes, N. (I4289)
 
176 *Niels Hansen Herforth, f. 2. Juni 1796 i Kjøbenhavns Frue Sogn, var 1825 Handelsfuldmægtig, senere Bog­holder hos Hans Puggaard, 1854—57 Revisor i Kjøbenhavns pri­vate Laanebank, afslog 1857 ved Privatbankens Oprettelse at over­ tage Stillingen som en af de 3 Direktører eller som Enedirektør, død 14. Okt. 1875 i Kjøbenhavn; g. der 4. Okt. 1828 (Garnisons Kb.) med forannævnte Juliane Cathrine Hansen, adopteret Herforth, d. 26. Marts 1798 paa den kgl. Fødselsstiftelse, død 2. April 1876 i Kjøbenhavn, Adoptivdatter af Bogholder Matthis H. og Au­gusta Cathrine Anchersen.
N. H. Herforth og Hustru fik 18. April 1835 Bevilling for den længstlevende til at sidde i uskiftet Bo og siden skifte med Samfrænder, de oprettede ved Testamente af 4. Okt. 1878 „Niels Hansen Herforth’s og Hustru Juliane Cathrine Herforth’s Confirmations-Udstyrs Legat“ med 5000 Kr., „Niels Han­sen Herforth’s og Hustru Juliane Cathrine Herforth’s Præmielegat for ældre fattige Tjenestepiger“ med 5000 Kr. og „Niels Hansen Herforth’s og Hustru Juliane Cathrine Herforth’s Understøttelses­ legat for trængende kirtelsyge Børn“ (Refsnæs) med c. 25,000 Kr. 
Herforth, Niels Hansen (I3591)
 
177 *Ophold i England 1891-92, I huset hos fabrikant Rasmussen 1894-97
Læste paa N. Zahles Seminarium 1897-1900
Underviste på Pouline Lønborgs Pigeskole 1900-1903, Frederiksberg Alle.
Gift 7/2 1903. Overtog P. Lønborgs Skole sammen med Anna Tang Barfod Maj 1903-1907. Rejste til Göteborg med P.C. 1907 og forlod derfor Skolen.
Underviste i Slagelse. Kommunelærerinde paa Frederiksberg i nogle Aar.
 
Lønborg, Marie Frederikke Charlotte (Mis) (I102)
 
178 *Overlærer ved Frederiksberg Skolevæsen, vicegymnastikinspektør for øerne,
1946-53 lærer på Amalienborg for Prinsesse Margrethe.
Ingen børn. Kaldet "Lis" og "Marie Elisabeth".  
Barfod, Anna Marie Elisabeth Tang (Lis) (I121)
 
179 *Poul Herforth var tandlæge. Som ung tandlæge arbejdede han i Eslöv i Skåne. Her giftede han sig med en svensk dame, Magda Björkander (1899-1932). Øjensynligt må Poul Herforth tidligt være flyttet tilbage til København, idet begge ægteparrets børn er født i København. Herforth, Poul Egede (I3753)
 
180 *Premierløjtnant, underviste (på officersskolen?) i matematik. Hospitalsforstander i Randers. Nielsen, Johannes Ferdinand (I1058)
 
181 *Premierløjtnant. Ansat ved Sjællandske Jernbaner 16.09.1870. Udnævnt til stationsforstander 1.1.1875. Stationsforstander i Regstrup, Mørkøv, Sorø og Hillerød. Afsked 1.8.1918. R. af D. Raffenberg, Johan Peter (I118)
 
182 *Præliminæreksamen Randers 1900, tømrerlære, svendestykke 1905 i Slagelse,
cand.polyt. 1913 som bygn.ing., emigr. 1913 til Canada, 1920 i Ford Motor Co.
i Detroit, 1920 forfl. t. DK, underdir. 1924, adm. dir. 1926-49.
(Kilder: Kraks Blå Bog 1959 og DBL 2. udg.) 
Møller, Hans Christian (I1368)
 
183 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Vesth, N. (I2767)
 
184 *Realeksamen fra Anna Barfods Skole på Frederiksberg, uddannet barneplejerske, Sygeplejeelev på Rigshospitalet, autorisation som sygeplejerske 1941. Arbejdede som sådan på Marselisborg Hospital 1941-43 og Rigshospitalet 1943-44. Hjemmegående husmor 1944-1968, derefter parallelt aftensygeplejerske på Håndværkerforeningens Plejehjem, "Håndværkerhaven" samt "Frydenholm" i Holte og "Hegnsgården" i Nærum indtil 1987. Aktiv tennis- og badmintonspiller indtil slutningen af 1990-erne.  Barfod, Agnete Tang (I123)
 
185 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bramsen, B. (I3063)
 
186 *Regnskabschef i Plumrose, siden på Løvens Kemiske Fabrik. Økonomidirektør i først i Storno, siden Radiometer. Adm. direktør i Danish Tax-free Shopping. Administrationschef i Danmarks Apotekerforenings Kursusejendom A/S, Apoteksassistentskolen. Hansen, Tommy Watson (I1025)
 
187 *Se i også https://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Olsen_Malm Malm, Ole Olsen (I3782)
 
188 *Se i øvrigt "Stamtavle over en Del af Casper Svendsen og Alhed Cathrine Frandsens Efterkommere. Wognsen, Anna (I2064)
 
189 *Se i øvrigt "Stamtavle over en Del af Niels Andersen Grønlund og Marie Jensdatter Møller's Efterkommere. Grønlund, Niels Andersen (I2011)
 
190 *Siden forvalter i broderen, Valdemar Kleis' rammefabrik og kunsthandel. Kleis, Johan Christian Holm (I2927)
 
191 *Skolegang først hos Frk. Bierberg siden hos Frk. A Mørch.
Lærte Husvæsen paa Postgaard 1887-88 efter at være forlovet med sønnen Elis Ammitzbøll, gift 1891. 
Barfod, Johanne Marie Tang (I73)
 
192 *Skolegang i Anna Barfods Skole 1913-23, realeksamen 1923, kommunelærerindeeksamen 1928, overlærer i Frederiksberg skolevæsen. Barfod, Ida Margrethe Tang (I109)
 
193 *Skolegang i Anna Barfods Skole fra 1910-19, 10 klasse fra J. N. Zahles Gymnasieskole 1920. Student, ansat i livsforsikringsselskabet Danmark.
Styrede sin Fars Hus 1926-28, gift 1928. 
Barfod, Karen Tang (I108)
 
194 *Skolegang i Frk. A Mørchs Skole, konfirmeret 8/4 1888, lærte husholdning på Nørre Vosborg 1888-89, kontorarbejde paa Bispekontoret i Aalborg 1889-92. På Gettrup 1892, i Vinding hos Arkitekt Brummer 1892-1893, på Heinstrup ved Ølstykke, hos Proprietær V. Holstein ved husvæsen - 1893-95, Nørre Vosborg 1895-96, hos sin mor i Livjægergade 10 paa Østerbro 1896-97.
Husbestyrerinde for medaljør og billedhugger Harald Conradsen og Hustru Regine f. Ørgaard, Rosenvængets Alle 38 1897-1905. Boede siden 1907 med sin mor og søskende. Ugift. Stifter af Molly Tang Barfods Familielegat. 
Barfod, Molly Elise Birgitte Tang (I75)
 
195 *Skolegang i Frk. A. Mørchs Skole, konfirmeret 1890.
Ophold i København 1891-92, boede hos Frk. Monrad paa Vodroffsvej, gik på Københavns Tegneskole og på maleren Harald Foss' Tegneskole.
I snedker- og billedskærerlære 1892 hos snedker Nielsen i Aalborg.
Ophold i København 1893-94, boede hos Dr. Fr. Meinert, Kong Georgsvej, gik paa Kleins Tegneskole, tog gymnastiklærer-eksamen hos N. H. Rasmussen i 1894
Lærerinde ved A. Mørchs Skole i Aalborg 1894-96
Paa Askov Højskole sommeren 1896.
Flyttede med sin mor til København 1896, underviste i gymnastik m.v.
Læste til lærerindeeksamen 1897-1900, eksamen april 1900.
Lærerinde hos Frk. Zahle 1900-03.
Overtog i 1903 Pouline Lønborgs pigekole på Frederiksberg Alle sammen med Mis Lønborg (g.m. P. C. Tang Barfod).
Da drengeskolen på Amicisvej holdt op i 1907, købte de bygningerne og flyttede dertil. I 1920 overtog Frederiksberg Kommune skolen, hvorefter Anna Tang Barfod ansattes som skoleinspektør. I 1927 flyttedes skolen til H. C. Ørstedsvej 7 A.
1923-31 medejer af Nørre Vosborg.
Har udgivet en del skrifter om familien, deriblandt en stamtavle over de indbyrdes forbindelser mellem slægterne Meinert, Tang og Fenger.
Stifter af 'Anna Tang Barfod's familielegat' - fundats 26.2.1959. 
Barfod, Anna Tang (I76)
 
196 *Skolegang og realeksamen fra Randers Statsskole. Nielsen, Karen Sophie Adelaïde (I138)
 
197 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bramsen, E.C. (I2774)
 
198 *Snedkermester og møbelfabrikant i København.
R af D 17. nov. 1924, D.M. 31. marts 1937. Oldermand for Københavns Snedkerlaug 1916-26.
Tildelt Larsenius Kramps medalje 1942. Formanden for bestyrelsen til Lærliges uddannelse i Haandværk og Industri og i bestyrelsen for Alm. dansk Vare- og Industrilotteri. Medlem af Industriforeningens repræsentantskab fra 1918.
Medlem af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs Skole, for Lystfiskerforeningen i København, for Teknologisk Institut, for Rejsestipendieforeningen, for Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk, for Kunstindustrimuseet, for de Massmannske Søndagsskoler, for Julemærkekomiteen, for Københavns Brandforsikring, for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, for Forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Bygninger for Industri, Haandværk og Handel, for Krigsforsikringen for privat Indbo og for Krigsforsikringen af Løsøre.
Ægteskabet opløst. 
Rasmussen, Rudolf (I3725)
 
199 *Steen Ludvigssøn Herforth, 1685 Student i Lund, 1689 immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet. Kun navnet og tidsrummet forbinder ham med faderen. Herfurt, Steen Ludvigsen (I4567)
 
200 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lidofsky, S. (I556)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37» Nste»